top of page

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn ook als pdf-bestand beschikbaar:
download Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Algemeen
Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen
Artikel 4 - Overeenkomst op Afstand
Artikel 5 - Contractduur
Artikel 6 - Annuleren van de overeenkomst
Artikel 7 - Overmacht
Artikel 8 - Betaling en incassokosten
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
Artikel 11 - Aansprakelijkheid & Risico overgang
Artikel 12 - Vrijwaring
Artikel 13 - Slotbepalingen

Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden welke van toepassing zijn op de Overeenkomst gesloten tussen Zeepziederij aan het IJ en Klant.


Bedrijf: een organisatie welke is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.


Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;


Klant: partij welke een opdracht doet bij Zeepziederij aan het IJ. Hieronder vallen de definities Consument, Bedrijf en haar wettelijke vertegenwoordiger;


Offerte: de door Zeepziederij aan het IJ opgestelde schriftelijke aanbieding betreffende de door Zeepziederij aan het IJ te leveren goederen;


Opdracht: de door Klant verstrekte Opdracht tot het leveren van Producten van Zeepziederij aan het IJ;

Overeenkomst (op Afstand):
de overeenkomst waarbij, in het kader van een door Zeepziederij aan het IJ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Product: alle Producten die Zeepziederij aan het IJ aan Klant levert;


Website: de Website van Zeepziederij aan het IJ: www.zeepziederijaanhetij.com; Zeepziederij aan het IJ: de besloten vennootschap Zeepziederij aan het IJ B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 58883673.

Artikel 2 - Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte en overeenkomst tussen Zeepziederij aan het IJ B.V., hierna te noemen: “Zeepziederij aan het IJ”, en de Klant waarop Zeepziederij aan het IJ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zeepziederij aan het IJ, voor de uitvoering waarvan door Zeepziederij aan het IJ derden dienen te worden betrokken.

 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Zeepziederij aan het IJ en haar directie.

 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Zeepziederij aan het IJ en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 • Indien Zeepziederij aan het IJ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zeepziederij aan het IJ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 • Zeepziederij aan het IJ is de officiële producent en leverancier van Zeepziederij aan het IJ Producten op de Nederlandse markt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 58883673.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

 • Alle Offertes en aanbiedingen van Zeepziederij aan het IJ zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Offerte of aanbieding vervalt indien het Product waarop de Offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 • Zeepziederij aan het IJ kan niet aan zijn Offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 • De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder niet inbegrepen begrepen verzend­ en administratiekosten. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Zeepziederij aan het IJ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zeepziederij aan het IJ anders aangeeft.

 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Zeepziederij aan het IJ niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 - Overeenkomst op Afstand

 • Indien een Overeenkomst tot koop op afstand (telefoon, internet of post) door een Consument is gesloten zijn de bepalingen van dit artikel op de Overeenkomst van toepassing.

 • Gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product dan wel de bestelling van de Dienst heeft de Consument het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

 • De kosten voor de terugzending van het Product komt voor rekening en risico van de Consument.

 • De teruggave van het door Consument reeds betaalde bedrag, zal binnen 14 dagen plaatsvinden nadat de Producten terug zijn ontvangen.

 • Het voorgaande is niet van toepassing op de onderstaande Producten:

 • Producten die overeenkomstig specificaties van de Consument zijn vervaardigd;

 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • Producten die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • Producten die gebruikt zijn;

 • Producten waarvan de oorspronkelijke (verzegelde) verpakking verbroken is.

Artikel 5 - Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 • De overeenkomst tussen Zeepziederij aan het IJ en de Klant vervalt na levering Product.

 • Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Zeepziederij aan het IJ de Klant derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Zeepziederij aan het IJ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 • Indien Zeepziederij aan het IJ gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Zeepziederij aan het IJ ter beschikking heeft gesteld.

 • Bij leveringen tot € 75,­- euro zijn de verzendkosten voor rekening Klant. Leveringen boven €75,­- euro worden franco geleverd.

 • Zeepziederij aan het IJ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 - Annuleren van de overeenkomst

Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan­ afvoer­ en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7 - Overmacht

 • Zeepziederij aan het IJ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zeepziederij aan het IJ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zeepziederij aan het IJ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zeepziederij aan het IJ of van derden daaronder begrepen.

 • Zeepziederij aan het IJ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zeepziederij aan het IJ zijn verbintenis had moeten nakomen.

 • Zeepziederij aan het IJ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 • Voor zoveel Zeepziederij aan het IJ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zeepziederij aan het IJ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 - Betaling en incassokosten

 • Betaling dient direct te geschieden via de beschikbare betaalmethodes op de Website. Indien overeengekomen kan de betaling via de bankrekening van Zeepziederij aan het IJ geschieden: ABN AMRO NL74ABNA0623691671 te Amsterdam.

 • De tarieven van Zeepziederij aan het IJ zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).

 • Zeepziederij aan het IJ heeft het recht om elke verandering van de factoren, die op de tarieven van Zeepziederij aan het IJ van invloed zijn, door te berekenen aan Klant.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van Klant in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

 • Schuldvergelijking, opschorting of andere vormen van verrekening zijn niet door Zeepziederij aan het IJ toegestaan.

 • Zeepziederij aan het IJ is te allen tijde gerechtigd alvorens haar Producten te leveren, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Klant te verlangen, waarbij Zeepziederij aan het IJ gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Klant aan dit verlangen niet tegemoet komt. Indien een vaste levertermijn of opleverdatum is overeengekomen, is Zeepziederij aan het IJ niet schadeplichtig jegens Klant wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

 • Indien Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Klant van rechtswege in verzuim en heeft Zeepziederij aan het IJ zonder enige ingebrekestelling het recht Klant vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

 • Alle kosten met betrekking tot de invordering van de door de Klant verschuldigde en niet tijdige betaalde bedragen zijn voor rekening van Klant, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

 • Indien Klant in verzuim is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Zeepziederij aan het IJ op Klant openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door Zeepziederij aan het IJ in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Zeepziederij aan het IJ totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Zeepziederij aan het IJ gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 10 - Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 • De door Zeepziederij aan het IJ te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Zeepziederij aan het IJ kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 • De in het voorgaande lid genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Zeepziederij aan het IJ verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zeepziederij aan het IJ, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Zeepziederij aan het IJ geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 • De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Zeepziederij aan het IJ te worden gemeld.

 • Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Zeepziederij aan het IJ te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Zeepziederij aan het IJ in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Zeepziederij aan het IJ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
  Zeepziederij aan het IJ de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van Zeepziederij aan het IJ, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan Zeepziederij aan het IJ te retourneren en de eigendom daarover aan Zeepziederij aan het IJ te verschaffen, tenzij Zeepziederij aan het IJ anders aangeeft.

 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Zeepziederij aan het IJ daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend­ en voorrijkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zeepziederij aan het IJ en de door Zeepziederij aan het IJ bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid & Risico overgang

 • Indien Zeepziederij aan het IJ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 • Zeepziederij aan het IJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
  Zeepziederij aan het IJ is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 • Indien Zeepziederij aan het IJ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zeepziederij aan het IJ beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • De aansprakelijkheid van Zeepziederij aan het IJ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 • Zeepziederij aan het IJ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zeepziederij aan het IJ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Zeepziederij aan het IJ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 • Zeepziederij aan het IJ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zeepziederij aan het IJ of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop Producten aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.

Artikel 12 - Vrijwaring

 • De Klant vrijwaart Zeepziederij aan het IJ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zeepziederij aan het IJ toerekenbaar is.

 • Indien Zeepziederij aan het IJ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Zeepziederij aan het IJ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zeepziederij aan het IJ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zeepziederij aan het IJ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13 - Slotbepalingen

 • Indien enig onderdeel van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen geboden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert.

 • Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Zeepziederij aan het IJ

bottom of page